Privacybeleid

Muziekvereniging Aer en Amstel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Aer en Amstel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, jouw hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Aer en Amstel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretaris@aerenamstel.nl of via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Aer en Amstel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Aer en Amstel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Aer en Amstel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, sponsoren en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van donateurs, sponsoren en/of geïnteresseerde worden door Muziekvereniging Aer en Amstel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Incasseren van sponsor- of donateursgelden.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Aer en Amstel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Naam organisatie;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Aer en Amstel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur, sponsor en/of geïnteresseerde.

Gebruik van beeldmateriaal

Wij gebruiken beeldmateriaal (foto’s en video’s) van de activiteiten van de vereniging  om ons naar buiten te presenteren en om onze leden, donateurs, sponsoren en geïnteresseerden op de hoogte te houden. Mocht u bezwaar hebben tegen dit gebruik van beeldmateriaal waar jij herkenbaar op staat dat kun je dit laten weten bij de Secretaris. Voor leden jonger dan 16 jaar vragen wij de ouders/verzorgers expliciet toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waar hun kind(eren) herkenbaar op staan.

Bij het gebruik van beeldmateriaal zullen we altijd afwegen of het bericht en het gebruik van het beeldmateriaal gepast is. Mocht je toch nog bezwaar maken tegen de publicatie, dan zullen we het betreffende bericht zo spoedig mogelijk van onze kanalen verwijderen. 

We informeren je hierbij ook dat beeldmateriaal ook door derden gepubliceerd kan worden, bijvoorbeeld tijdens concerten, waartegen Muziekvereniging Aer en Amstel in dat geval misschien niet altijd actie kan ondernemen. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Aer en Amstel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Aer en Amstel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via secretaris@aerenamstel.nl.